HOME 제품소개 동물용의약품
백신 심장사상충 예방약 항생ㆍ항균제 일반치료제 영양ㆍ대사장애치료제 구충제ㆍ살충제ㆍ소독제
크레펜-SM 주사 (근육ㆍ피하 주사용)
광범위 복합 항생제 (근육ㆍ피하 주사용)
1g중 :
클레미졸 페니실린 G ……………………………… 240,000 I.U.
페니실린 G 나트륨 ………………………………… 60,000 I.U.
디히드로스트렙토마이신황산염 …………………… 0.375g(역가)
렙토스피라증의 경감, 수술후 감염증의 예방

녹사린 연고
일반 화농성 피부염 연고
본제 1시린지(7.5g)중 : 디클록사실린 나트륨 …………… 500 mg(역가)
애견용 옥시마이신
광범위 항생제
본제 1kg 중
옥시테트라사이클린염산염(Oxytetracycline Hydrochloride)......60g(역가)
네오라민
본제 1kg중
네오마이신황산염................77g(역가)
메트스코폴라민브롬화물...........550mg
비타겔
본제 1g 중
레티놀(비타민 A).............................150IU
콜레칼시페롤(비타민 D3)........................30IU
토코페롤아세테이트(비타민 E)....................1mg
메나디온중아황상나트륨(비타민 K3).............0.04mg
티아민염산염(비타민 B1).......................0.5mg
리보플라빈(비타민 B2)........................0.05mg
피리독신염산염(비타민 B6).....................0.12mg
시아노코발라민(비타민 B12)......................0.3mcg
니코틴산아미드................................0.3mg
판토텐산칼슘..................................0.3mg
폴산.........................................0.03mg
비오틴.......................................0.01mg
엑토캅 스팟-온 외용액 (피프로닐)
개의 진드기 및 벼룩 구제제

본제 1L 중
피프로닐........................100g

펜닥스 과립
개ㆍ고양이용 과립형 내부구충제

1kg중
펜벤다졸..............................40g
에스멕틴 에쿠스 액
본제 1kg 중
이버멕틴...............18.7g
프라지콴텔.............140.3g
    | 1 | 2 | 3 | 4 |